Kinh nghiệm tổ chức hệ thống giáo dục tài chính cá nhân trong chương trình phổ thông trên thế giới và bài học đối với Việt Nam

Nguyễn Đăng Tuệ

Abstract


Nâng cao hiểu biết tài chính cá nhân đang thu hút sự quan tâm ngày càng lớn của chính phủ các nước do những tác động quan trọng của hoạt động này tới sự thịnh vượng của mỗi cá nhân cũng như tới sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế. Mức độ hiểu biết tài chính cá nhân có thể được cải thiện nhờ vào các hoạt động giáo dục tài chính cá nhân hiệu quả, đặc biệt là ngay ở độ tuổi nhỏ. Bài viết này tổng hợp các kinh nghiệm tổ chức hệ thống giáo dục tài chính cá nhân trong chương trình phổ thông ở một số quốc gia trên thế giới. Những kinh nghiệm tổ chức này được tập trung vào ba khía cạnh cơ bản: Đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức hệ thống, nội dung cơ bản trong chương trình giảng dạy và cách thức triển khai hoạt động. Dựa trên những kinh nghiệm này, tác giả đưa ra một số đề xuất đối với việc xây dựng hệ thống giáo dục tài chính cá nhân ở bậc phổ thông cho Việt Nam.

Ngày nhận: 8/11/2016; ngày chỉnh sửa 18/1/2017; ngày chấp nhận đăng 02/02/2017


Keywords


Giáo dục tài chính; hiểu biết tài chính; giáo dục phổ thông; hệ thống; phương thức; Việt Nam.

Full Text:

 Subscribers Only

References


All-party parliamentary group (APPG). 2012. “Financial Education & the Curriculum. England: APPG on Financial education for young people.”

Australian Securities and Investments Commission (ASIC). 2011. “National Consumer and Financial Literacy Framework. Australia: ASIC.”

Central Council for Financial Services Information (CCFSI). 2007. “History of the Activities of the Council. http://www.shiruporuto.jp/ truy cập tháng 9 năm 2016

Central Council for Financial Services Information (CCFSI). 2015. “Financial Education Goals by Age Group from Primary School through High School.” Japan: CCFSI.

Consumer and Market Conduct Department of the Bank Negara Malaysia. 2010. “Session IV: Financial Literacy Strategies: Malaysian experience.” Presented at the RBI-OECD Workshop & Roundtable on Financial Literacy. Bangalore, India: OECD.

Đinh Thị Thanh Vân, Nguyễn Đăng Tuệ. 2015. “Đo lường năng lực hành vi tài chính: Chuẩn mực quốc tế và một số gợi ý cho Việt Nam.” Tạp chí Ngân hàng 14: 8-13

JumpStart Coalition for Personal Financial Literacy. 2015. “National Standards in K-12 Personal Financial Education.” Washington, DC 20006-5517: Jump$tart Coalition for Personal Financial Literacy.

Lian, M. K. S. 2008. “Youth Financial Literacy: Development, Delivery and Execution of Programmes.” Malaysia: Bank Negara Malaysia.

Lý Hoàng Ánh. 2013. “Vai trò của nhà nước trong nâng cao kiến thức tài chính: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý với Việt Nam.” Tạp chí Ngân hàng 19: 15-19.

National Centre for Social Research. 2006. “Personal Finance Education in Schools: A UK Benchmark Study.” England: Financial Services Authority.

Nguyễn Đăng Tuệ, Trần Văn Công. 2016. “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hiểu biết tài chính cá nhân cá nhân của sinh viên.” Tạp chí Giáo dục và Xã hội 60 (121): 42-48.

Nguyễn Đăng Tuệ. 2016. “Ứng dụng công nghệ thông tin trên Internet trong giáo dục tài chính cá nhân.” Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ 11(452): 21-25.

Nguyễn Đình Trung. 2013. “Kiến thức tài chính: Sự cần thiết và vai trò của nó trong phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân.” Tạp chí Ngân hàng 18: 2-8.

Organization for Economics Co-Operation and Development (OECD). 2005. “Improving Financial Literacy: Analysis of Issues and Policies.” Paris, France: OECD, 111-121,123,109.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2010. “Summary record of the RBI-OECD workshop delivering financial literacy: Challenges, Strategies and Instruments.” Bangalore, India: OECD.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 2012. “OECD INFE Guidelines on Financial Education in Schools.” OECD.

Personal Financial Education Group (PFEG). 2013. “Financial Education Planning Framework.” England: PFEG.

Whitebread, D., và Bingham, S. . 2013. “Habit Formation and Learning in Young Children.” London,UK: Money Advice Service.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v3i1.184

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172