Sự nghiệp Đổi mới: Thành tựu, ý nghĩa và một số vấn đề đặt ra trong quản lý xã hội

Đỗ Đức Minh

Abstract


Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) khởi xướng và lãnh đạo trong ba thập kỷ qua đã thu được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử, tạo ra thế và lực để tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trên cơ sở phân tích làm rõ bối cảnh lịch sử đặc biệt làm xuất hiện đường lối Đổi mới, khái quát những thành tựu chủ yếu trên phương diện lý luận và thực tiễn trong ba thập kỷ qua và một số vấn đề tồn tại đang đặt ra, bài viết góp phần khẳng định những giá trị đặc biệt của sự nghiệp Đổi mới đối với tiến trình cách mạng Việt Nam và nhận diện  những yêu cầu về việc khắc phục, hoàn thiện để đi tới mục tiêu của Đổi mới.

Ngày nhận: 18/11/2016; ngày chỉnh sửa 21/02/2017; ngày chấp nhận đăng 23/02/2017Keywords


Đổi mới; thành tựu; hạn chế.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Ban Tuyên giáo Trung ương. 2016. Những điểm mới trong Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương. 1989. Những nội dung cần nắm vững về Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Collier Plaul, Adelman Irma. 2000. Tư duy mới về phát triển cho thế kỷ XXI. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

“Dư luận thế giới ca ngợi công cuộc đổi mới của Việt Nam.”. Báo Nhân dân điện tử. URL:

http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/28587902-du-luan-the-gioi-ca-ngoi-cong-cuoc-doi-moi-cua-viet-nam.html. Truy cập tháng 01 năm 2017.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 1991. Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu (khóa VII). Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 1996. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2011a. “Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI”. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2011b. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ tiến lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung năm 2011): Hà Nội. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2016. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Hà Nội. Văn phòng Trung ương Đảng xuất bản.

Hồ Chí Minh. 2011. Hồ Chí Minh Toàn tập, Tập 15. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Josef Thesing. 2002. Nhà nước pháp quyền. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Kenichi. Ohno (Viện Quốc gia nghiên cứu Chính sách GRIPS Tokyo, Nhật Bản). 2016. “Chất lượng của chính sách ngành và bẫy thu nhập trung bình: So sánh Việt Nam với các quốc gia khác”, Journal of Science, ISSN 0866-8612, Vol.32, No.IS: 179-189.

Tạ Ngọc Tấn. 2016. "Mô hình phát triển của Việt Nam-thời cơ và những thách thức đặt ra trong bối cảnh thế giới hiện nay". Tạp chí Lý luận chính trị 4: 3-12.

Trần Văn Thọ (Đại học Wasela, Tokyo). 2016. “Công nghiệp hóa Việt Nam trong giai đoạn mới”, Journal of Science”, ISSN 0866-8612, Vol.32, No.IS: 241-254

Vũ Minh Khương (Đại học Quốcgia Singapore, NUS). 2016. “Việt Nam và bài toán năng suất trong nỗ lực đẩy mạnh công cuộc phát triển kinh tế”. Journal of Science. ISSN 0866-8612, Vol.32, No.IS: 190-201.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v3i1.183

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172