Strangers Made Intimate: Ethnic Minority - Kinh Relationships in a Sino-Vietnam Border Commune (Case Study in Muong Khuong District, Lao Cai Province, Vietnam)

Vuong Ngoc Thi

Abstract


This article analyses the relationships between the ethnic minorities and the Kinh through the lens of “the stranger” theories. Via the testimonies of daily inter-ethnic encounters in a border commune in Muong Khuong district, Lao Cai city, it argues that putting the strangers in the intimate positions has been the cause of several ethnic minority - Kinh conflicts in their everyday encounters. Through the utility of “the stranger" theories, the article contributes to broadening the approach to ethnic relations in Vietnam and urges for more studies on contemporary ethnic conflicts, which demand new approaches and new solutions.

Received 25th July 2022; Revised 10th September 2022; Accepted 29th September 2022


Keywords


“The Stranger” Theories; Ethnic Minority - Kinh Relationship; Border; Vietnam.

References


Báo ảnh Dân tộc và miền núi. 2019. “Lào Cai Vài Nét Tổng Quan” [Lao Cai a brief introduction]. Accessed April 1, 2019. https://dantocmiennui.vn/xa-hoi/lao-cai-vai-net-tong-quan/171849.html.

Bùi Xuân Đính. 2009. Vai trò của người Việt trong phát triển bền vững vùng Đông Bắc Việt Nam: Báo cáo đề tài cấp Bộ. Thư viện Viện Dân tộc học.

Chaudhry, Peter. 2016. “Government Munificence and the Struggle to Be Poor Politics, Power and the Local State in Vietnam’s Northwest Borderlands.” Ph.D., Australia: The Australian National University (Australia). https://search.proquest.com/docview/1883345379/abstract/E27F2030BB2F419APQ/1.

Davis, Bradley C. 2011. “Black Flag Rumors and the Black River Basin: Powerbrokers and the State in the Tonkin-China Borderlands.” Journal of Vietnamese Studies 6 (2): 16–41. https://doi.org/10.1525/vs.2011.6.2.16.

Elias, Norbert, and John L. Scotson. 1994. The Established and the Outsiders. SAGE.

Failler, Philippe Le. 2011. “The Đèo Family of Lai Châu: Traditional Power and Unconventional Practices.” Journal of Vietnamese Studies 6 (2): 42–67. https://doi.org/10.1525/vs.2011.6.2.42.

Harms, Erik. 2011. “The Critical Difference: Making Peripheral Vision Central in Vietnamese Studies.” Journal of Vietnamese Studies 6 (2): 1–15. https://doi.org/10.1525/vs.2011.6.2.1.

Human rights watch. 2002. “Repression of Montagnards.” Accessed June 12, 2018. https://www.hrw.org/reports/2002/vietnam/.

iSEE. 2011. “Học Không Được Hay Học Để Làm Gì? Trải Nghiệm Học Tập Của Thanh Thiếu Niên Dân Tộc Thiểu Số.” [Unable to study or study for what? Schooling experience of ethnic minority teenagers and adults]. iSEE.

Lentz, Christian C. 2011. “Mobilizing a Frontier: Dien Bien Phu and the Making of Vietnam, 1945–1955.” Ph.D., United States -- New York: Cornell University.

Levine, Donald N. 1977. “Simmel at a Distance: On the History and Systematics of the Sociology of the Stranger.” Sociological Focus 10 (1): 15–29. https://doi.org/10.1080/00380237.1977.10570274.

Lundberg, Mats. 2004. Kinh Settlers in Viet Nam’s Northern Highlands: Natural Resources Management in a Cultural Context. Dissertation. Linkoping University, Sweden.

Lương, Mến Đức. 2016. “Người Hải Phòng Trên Đất Lào Cai: Diễn Văn Kỷ Niệm 55 Năm Đồng Bào Hải Phòng Đi Xây Dựng Kinh Tế-Văn Hóa-An Ninh-Quốc Phòng Tại Tỉnh Lào Cai (Dự Thảo)” [Hai Phong People in Lao Cai Land: Speech to Celebrate 55 Years of Hai Phong Compatriots Building Economy-Culture-Security-National Defence in Lao Cai] (blog). Accessed March 15, 2016. http://nguoihaiphongtrendatlaocai.blogspot.com/2016/05/dien-van-ky-niem-55-nam-ong-bao-hai.html.

Marotta, Vince. 2000. “The Stranger and Social Theory.” Thesis Eleven 62 (August): 121–34. https://doi.org/10.1177/0725513600062000008.

McElwee, Pamela. 2008. “‘Blood Relatives’ or Uneasy Neighbors? Kinh Migrant and Ethnic Minority Interactions in the Trường Sơn Mountains.” Journal of Vietnamese Studies 3 (3): 81–116. https://doi.org/10.1525/vs.2008.3.3.81.

Michaud, Jean, Sarah Turner, and Yann Roche. 2002. “Mapping Ethnic Diversity in Highland Northern Vietnam.” GeoJournal 57 (4): 305–23. https://doi.org/10.1023/B:GEJO.0000007325.17261.86.

Morgan, David. 2009. Acquaintances: The Space Between Intimates And Strangers. McGraw-Hill Education (UK).

Ngo, Tam T. T. 2016. The New Way: Protestantism and the Hmong in Vietnam. Seattle: University of Washington Press.

Nguyễn Văn Minh (ed). 2018. Một số lý thuyết về tộc người và tiếp cận ở Việt Nam, Nhà xuất bản Khoa học xã hội.

Nguyễn Văn Minh. 2021. “Tổng quát về quan hệ dân tộc ở nước ta hiện nay”. In: Về quan hệ dân tộc ở Việt Nam hiện nay, Kỷ yếu hội nghị Dân tộc học quốc gia năm 2020, Nhà xuất bản khoa học xã hội.

Pelley, Patricia M. 2002. Postcolonial Vietnam: New Histories of the National Past. Duke University Press.

Phạm Quang Hoan. 2014. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu Đề tài “Quan hệ tộc người và chiến lược xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong phát triển bền vững Tây Nguyên”, Chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước. Mã số: TN3/X05

Phạm, Quỳnh Phương, and Hoàng Cầm, Lê Quang Bình, Nguyễn Công Thảo, Mai Thanh Sơn. 2013. “Thiểu số cần tiến kịp đa số”: định kiến trong quan hệ tộc người ở Việt Nam [Ethnic minorities need to catch up with ethnic majority”: Prejudices in ethnic relations in Vietnam]. Nhà xuất bản Thế giới.

Rosaldo, Renato. 1993. Culture & Truth: The Remaking of Social Analysis: With a New Introduction. Boston: Beacon Press.

Sikor, T, and Tuong Vi, P.T. 2005. “The Dynamics of Commoditization in a Vietnamese Uplands Villages, 1980-2000”. Journal of Agrarian Change, 5 (3): 405-428.

Simmel, Georg. 1950a. “The Metropolis and Mental Life.” In The Sociology of Georg Simmel, 416–24. Simon and Schuster.

Simmel, Georg. 1950b. “The Stranger.” In The Sociology of Georg Simmel, 402–8. Simon and Schuster.

Stichweh, Rudolf (1997), “The Stranger - on the Sociology of the Indifference”, Thesis Eleven 51 (1), tr. 1-16.

Tan, Stan B-H, and Andrew Walker. 2008. “Beyond Hills and Plains: Rethinking Ethnic Relations in Vietnam and Thailand.” Journal of Vietnamese Studies 3 (3): 117–57. https://doi.org/10.1525/vs.2008.3.3.117.

Taylor, Philip. 2007a. Cham Muslims of the Mekong Delta: Place and Mobility in the Cosmopolitan Periphery. NUS Press.

Taylor, Philip. 2007b. “Poor Policies, Wealthy Peasants: Alternative Trajectories of Rural Development in Vietnam.” Journal of Vietnamese Studies 2 (2): 3–56. https://doi.org/10.1525/vs.2007.2.2.3.

Taylor, Philip ed. 2012. Minorities at Large: New Approaches to Minority Ethnicity in Vietnam. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Taylor, Philip. 2014a. “Coercive Localization in Southwest Vietnam: Khmer Land Disputes and the Containment of Dissent.” Journal of Vietnamese Studies 9 (3): 55–90. https://doi.org/10.1525/vs.2014.9.3.55.

Taylor, Philip. 2014b. The Khmer Lands of Vietnam: Environment, Cosmology, and Sovereignty. Honolulu: University of Hawaii Press.

Vương Xuân Tình, Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Công Thảo, Vương Ngọc Thi. 2014. “Về quan hệ dân tộc và chính sách dân tộc ở một số nước trên thế giới”, In: Tạp chí Dân tộc học, No. 1&2:118-130.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v8i5.1703

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172