Hoạt động Phật giáo ở huyện Gia Lâm (Hà Nội) từ năm 2007 đến năm 2021

Lê Ngọc Quang

Abstract


Phật giáo có mặt ở vùng đất Thăng Long - Hà Nội nói chung, huyện Gia Lâm nói riêng từ rất sớm. Trải qua quá trình lịch sử, với hoạt động nhập thế, Phật giáo đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa của huyện Gia Lâm. Hiện nay, các hoạt động của Phật giáo ở huyện Gia Lâm ngày càng đa dạng và phong phú, có nhiều nét đổi mới để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân và đóng góp thiết thực hơn nữa vào các lĩnh vực của đời sống. Tuy nhiên quá trình đô thị hóa nhanh đặt ra nhiều cơ hội và thách thức đối với các hoạt động của Phật giáo ở huyện Gia Lâm. Trên cơ sở khai thác các nguồn tài liệu thành văn đã xuất bản kết hợp với điều tra, khảo sát và phỏng vấn sâu, bài viết này tập trung làm rõ hoạt động Phật giáo ở huyện Gia Lâm từ khi thành lập Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Gia Lâm (năm 2007) tới năm 2021 trên hai phương diện là hoạt động Phật sự và hoạt động xã hội.

 

Ngày nhận 12/3/2022; ngày chỉnh sửa 30/5/2022; ngày chấp nhận đăng 30/8/2022


Keywords


Phật giáo; huyện Gia Lâm; hoạt động Phật giáo; Phật sự; hoạt động xã hội.

References


Bùi Thế Quân. 2012. “Chùa Đào Xuyên, phái Lâm Tế - Một vài suy ngẫm”. Tạp chí Di sản văn hóa 41: 89-93.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Gia Lâm. 2017. Báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm năm 2012 - 2017. Tài liệu lưu hành nội bộ.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Gia Lâm. 2019. Báo cáo Công tác Phật sự năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020. Tài liệu lưu hành nội bộ.

Lê Mạnh Thát. 1999. Lịch sử Phật giáo Việt Nam (3 tập). Huế: Nhà xuất bản Thuận Hóa.

Nguyễn Hữu Vui. 2003. Tập bài giảng Tôn giáo học. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Nguyễn Lang. 1992. Việt Nam Phật giáo sử luận, tập I. Hà Nội: Nhà xuất bản Văn học

Nguyễn Tất Đạt. 2011. Mối quan hệ giữa Nhà nước và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2016. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật.

Schaefer Richard. T. 2013. Sociology: A Brief Introduction. Tenth Edit. McGraw-Hill.

Thích Huệ Hưng. 1970. Kinh Duy Ma Cật. Tài liệu lưu hành nội bộ.

Thích Trúc Thông Quảng. 2016. Thiền Tông Lâm Tế, Thiền tông Tào Động. Hà Nội: Nhà xuất bản Tôn giáo.

Trần Thế Pháp. 2017. Lĩnh Nam Chích quái. Hà Nội: Nhà xuất bản Kim Đồng.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 2017. “Phát huy vai trò Phật giáo tham gia xã hội hóa công tác xã hội, từ thiện”. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học. Kiên Giang.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v8i4.1381

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172