Du lịch ở huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (2015-2020): Thực trạng và những vấn đề đặt ra

Đinh Văn Trọng

Abstract


Huyện đảo Lý Sơn có lịch sử hình thành lâu đời, hệ sinh thái phong phú đa dạng với nhiều danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử - văn hoá giá trị. Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi nói chung và huyện đảo Lý Sơn nói riêng đã ban hành nhiều chính sách để khai thác tốt nhất tiềm năng và lợi thế ở địa phương nhằm phục vụ phát triển du lịch. Nhờ đó, hoạt động du lịch ở Lý Sơn trong giai đoạn 2015-2020 có bước phát triển, cơ sở hạ tầng và dịch vụ du lịch ngày càng tốt, số lượng khách du lịch đến tham quan ngày càng đông, doanh thu du lịch ngày càng lớn, góp phần đáng kể vào tăng thu ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm và nâng cao đời sống nhân dân trên đảo. Bài viết này tập trung làm rõ một số vấn đề như sau: Thực trạng hoạt động du lịch (tài nguyên, quản lý nhà nước, cơ sở vật chất kỹ thuật, sản phẩm và dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực, quảng bá); một số vấn đề đặt ra cho phát triển du lịch (khai thác và phát huy tiềm năng, lợi thế, những mặt tồn tại, giải pháp).

Từ khoá: hoạt động du lịch; huyện đảo Lý Sơn; di tích lịch sử - văn hoá.

Ngày nhận 03/3/2022; ngày chỉnh sửa 06/6/2022; ngày chấp nhận đăng 30/8/2022


References


Chi cục Thống kê huyện Lý Sơn. 2021. Niên giám thống kê 2020. Chi cục Thống kê huyện Lý Sơn xuất bản.

Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi. 2015. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020. Tài liệu lưu tại Văn phòng Tỉnh uỷ Quảng Ngãi.

Đảng bộ huyện Lý Sơn. 2015. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá V, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tài liệu lưu tại Văn phòng Huyện uỷ Lý Sơn.

Đảng bộ huyện Lý Sơn. 2021. Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tham mưu thực hiện Thông báo số 84 và chương trình hành động số 24 của Ban Thường vụ Huyện uỷ. Tài liệu lưu tại Văn phòng Huyện uỷ Lý Sơn.

Đinh Văn Trọng. 2022. Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở do Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tài trợ với Mã số đề tài T2022-04-25.

Nguyễn Ngọc Tùng, Nguyễn Quang Huy, Trương Hoàng Phương, Huỳnh Văn Chương, Trần Thị Phượng. 2021. “Đặc trưng kiến trúc đảo Lý Sơn”. Cổng thông tin điện tử Tạp chí Kiến trúc (https://www.tapchikientruc.com.vn/chuyen-muc/...). Truy cập tháng 4 năm 2022.

Hội đồng Bộ trưởng. 1993. Quyết định 337-HĐBT thành lập huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Phòng Văn hoá Thông tin huyện Lý Sơn. 2021. Thống kê di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh đã được công nhận và xếp hạng di tích cấp tỉnh và quốc gia ở Lý Sơn. Tài liệu lưu tại Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Lý Sơn.

Phạm Quốc Quân. 2016. “Di sản với du lịch ở huyện đảo Lý Sơn - Tiềm năng, thách thức và giải pháp”. Cổng thông tin điện tử Di sản Văn hoá (http://dsvh.gov.vn/Upload/files/...). Truy cập tháng 6 năm 2022.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. 2015. Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển du lịch huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Tài liệu lưu tại Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Quảng Ngãi.

Uỷ Ban nhân dân huyện Lý Sơn. 2017. Quyết định ban hành bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn huyện Lý Sơn. Tài liệu lưu tại Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Lý Sơn.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. 2019. Quyết định về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành nâng cấp tuyến đường giao thông đến các di tích, danh lam thắng cảnh huyện Lý Sơn. Tài liệu lưu tại Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Quảng Ngãi.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. 2020. Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án: Tôn tạo và mở rộng di tích quốc gia Âm linh tự tại huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Tài liệu lưu tại Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Quảng Ngãi.

Uỷ ban nhân dân huyện Lý Sơn. 2020. Báo cáo tổng kết thực hiện các nghị quyết về phát triển dịch vụ, du lịch tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020. Tài liệu lưu tại Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Lý Sơn.

Uỷ ban nhân dân huyện Lý Sơn. 2022. Báo cáo kết quả thực hiện chủ trương của trung ương, tỉnh về phát triển du lịch huyện đảo Lý Sơn từ năm 2017 đến nay. Tài liệu lưu tại Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Lý Sơn.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v8i4.1380

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172