Quan niệm của John Locke về giáo dục

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Abstract


Locke (1632-1704) là một trong những đại biểu điển hình của triết học Anh thế kỷ XVII, bậc tiền bối của triết học Khai sáng Pháp thế kỷ XVIII. Trong lĩnh vực triết học, ngoài hai đóng góp cơ bản là nhận thức luận và triết học chính trị, ông còn có những quan niệm về giáo dục. Bài viết đi sâu phân tích quan niệm của Locke về vai trò, mục tiêu và phương pháp giáo dục trẻ em. Theo Locke, giáo dục đóng vai trò quyết định trong việc hình thành nhân cách và tri thức của trẻ. Công việc giáo dục phải được bắt đầu ngay từ khi trẻ còn nằm trong nôi và trọng tâm của giáo dục là giáo dục đạo đức rồi mới đến học vấn. Giáo dục là một nghệ thuật với những phương pháp phù hợp. Giáo dục chính là phương tiện giúp mỗi cá nhân đạt đến cuộc sống hạnh phúc đích thực, với một thân thể khỏe mạnh, một tinh thần minh mẫn cùng những điều kiện khác.

Ngày nhận 09/01/2022; ngày chỉnh sửa 28/7/2022; ngày chấp nhận đăng 30/8/2022


Keywords


Locke; triết học Anh; giáo dục; trẻ em.

References


Aristotle. 2005. “Các nguyên tắc đạo đức Nicomachean”, Trang 5-137 trong sách Mối quan hệ giữa người với người, Biên soạn Commins, Saxe và Linscott.N, Robert (Nguyễn Kim Dân dịch). Hà Nội: Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.

Magee Bryan. 2003. Câu chuyện triết học. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê.

Bùi Văn Nam Sơn. 2016. Chát với J.Locke. Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia - Nhà xuất bản Trẻ.

Hirschberger Johannes. 2020. Lịch sử triết học tập II - Triết học cận đại và hiện đại. Hà Nội: Nhà xuất bản Tri thức.

Locke John. 1954. Essay, IV.xxi. London: Oxford.

Locke John. 2007. Khảo luận thứ hai về chính quyền. Hà Nội: Nhà xuất bản Tri thức.

Locke John. 2017. Vài suy nghĩ về giáo dục. Hà Nội: Nhà xuất bản Tri thức.

Mai Anh Tuấn. 2020. “Giáo dục trẻ em trong quan điểm của triết gia John Locke”. Chuyên mục Khoa học báo Khoa học Phát triển ( https://khoahocphattrien.vn). Truy cập 8/2022.

Nguyễn Mạnh Tường. 1994. Lý luận giáo dục châu Âu. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.

Noddings Nel. 2021. Triết học giáo dục (Philosophy of education). Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học xã hội.

Rousseau Jean - Jacques. 2019. Emile hay là về giáo dục. Hà Nội: Nhà xuất bản Tri thức.

Kishimi Ichiro, Koga Fimitake. 2019. Dám hạnh phúc. Hà Nội: Nhà xuất bản Lao động.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v8i4.1376

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172