Vấn đề mất cân bằng trong quan hệ kinh tế Việt Nam - Trung Quốc giai đoạn 2010-2020

Nguyễn Anh Chương

Abstract


Trong giai đoạn 2010-2020, quan hệ kinh tế Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển mạnh mẽ so với trước năm 2010. Những thành tựu về quan hệ thương mại và đầu tư đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước. Tuy nhiên, quá trình này cũng đã bộc lộ tình trạng mất cân bằng trong quan hệ kinh tế giữa hai nước. Cán cân thương mại hai chiều chênh lệch lớn, thâm hụt thương mại của Việt Nam ngày càng tăng do phải nhập siêu từ Trung Quốc. Trong khi đầu tư trực tiếp của Trung Quốc tại Việt Nam không ngừng phát triển thì đầu tư trực tiếp của Việt Nam vào Trung Quốc lại rất khiêm tốn. Trên cơ sở khảo sát thực trạng mất cân bằng trong quan hệ kinh tế giữa hai nước giai đoạn 2010-2020, bài viết sẽ phân tích làm rõ những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thực trạng này; từ đó nêu lên một số giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế Việt Nam - Trung Quốc phát triển cân bằng.     

 

Ngày nhận 14/10/2021; ngày chỉnh sửa 16/02/2022; ngày chấp nhận đăng 30/8/2022


Keywords


Việt Nam; Trung Quốc; đầu tư; thương mại.

References


Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. 2021. “Thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Quảng Tây (Trung Quốc)”. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (https://dangcongsan.vn/kinh-te/thuc-day-quan-he-kinh-te-thuong-mai-viet-nam-quang-tay-trung-quoc-587018.html). Truy cập tháng 7 năm 2021.

Nguyễn Anh Chương. 2016a. Một số vấn đề về cải cách mở cửa của Trung Quốc. Nghệ An: Nhà xuất bản Đại học Vinh.

Nguyễn Anh Chương. 2016b. “Trung Quốc trong một số khuôn khổ hợp tác ASEAN”. Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á 1(190): 10-18.

Jonathan Hosie. 2007. “Turnkey contracting under the FIDIC Silver Book: What do owners want? What do they get?” Mayer Brown International (https://fidic.org/sites/default/files/hosie06.pdf). Truy cập ngày 15/7/2021.

Doãn Công Khánh. 2016. “Giải pháp của Việt Nam trong bối cảnh mất cân bằng thương mại Việt - Trung”. Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc 7: 22-28.

Nguyễn Đình Liêm. 2018. “Quan hệ hợp tác kinh tế Việt - Trung năm 2017”. Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc 2: 36-45.

Lê Đăng Minh. 2016. “Quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc: Thực trạng, vấn đề và giải pháp”. Van Hien University Journal of Science 4(3): 19-29.

Bùi Thị Minh Nguyệt, Trần Văn Hùng, Lê Thị Mai Hương. 2016. “Thương mại Việt Nam - Trung Quốc: thực trạng và giải pháp”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 2: 173-180.

Tổng cục Thống kê. 2017. Niên giám thống kê 2017. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê.

Tổng cục Thống kê. 2018. Niên giám thống kê 2018. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê.

Tổng cục Thống kê. 2019. Niên giám thống kê 2019. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê.

Tổng cục Thống kê. 2020. Niên giám thống kê 2020. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê.

Tổng cục Thống kê. 2021a. “Thương mại và dịch vụ”. Thông tin điện tử Tổng cục Thống kê (https://www.gso.gov.vn/thuong-mai-dich-vu/). Truy cập tháng 7 năm 2021.

Tổng cục Thống kê. 2021b. “Đầu tư và xây dựng”. Thông tin điện tử Tổng cục Thống kê (https://www.gso.gov.vn/dau-tu-va-xay-dung/), Truy cập tháng 4 năm 2021.

Hà Hồng Vân. 2015. “Những đặc trưng cơ bản của quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay”. Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc 1:131-138.

胡均民, 赵修安. 2019. “试论中国与越南经贸关系的历史沿革: 现状及发展趋势—兼论加快发展中越经贸合作的对策”, 南京大学学术论坛, 第9期 (总第145期), 第20-29页. (Hồ Quân Dân, Triệu Tu An. 2019. “Thử bàn về diễn tiến lịch sử quan hệ kinh tế, thương mại Trung Quốc và Việt Nam: Hiện trạng và xu hướng phát triển – Đồng thời thúc đẩy đối sách phát triển hợp tác kinh tế, thương mại Trung Quốc – Việt Nam”. Diễn đàn học thuật Đại học Nam Kinh: kỳ thứ 9 (tổng kỳ thứ 145): 20-29).

石广生. 2015. 世纪之交的中国对外经济贸易. 北京:人民出版社, 第132-138页. (Thạch Quảng Sinh. 2015. Kinh tế thương mại đối ngoại của Trung Quốc giai đoạn chuyển giao thế kỷ. Bắc Kinh: Nhà xuất bản Nhân dân).

新华网. 2021. “中国吸引外国直接投资的成就与原因”,新华网 (http://www.xinhuanet.com/worldpro/). Truy cập tháng 3 năm 2021. (Xinhuanet. 2021. “Thành tựu và nguyên nhân của thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Trung Quốc”).
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v8i4.1374

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172