Lòng tự trắc ẩn của giáo viên và tác động của nó tới các biểu hiện trầm cảm, lo âu và căng thẳng

Trần Thị Minh Đức, Ngô Thị Thùy, Nguyễn Thành Đức, Lê Nguyệt Anh, Lê Thu Trang

Abstract


Lòng tự trắc ẩn là khả năng của cá nhân trong việc kết nối, cởi mở và chấp nhận với những nỗi đau của bản thân và không né tránh hay phán xét thiếu xót, thất bại của mình (Neff 2003b). Nghiên cứu lòng tự trắc ẩn và ảnh hưởng của nó tới các biểu hiện trầm cảm, lo âu, căng thẳng được thực hiện trên 217 giáo viên mầm non và tiểu học qua sử dụng thang đo Lòng tự trắc ẩn (SCS-26) và thang đo Trầm cảm, Lo âu và Căng thẳng (DASS-21). Kết quả cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa về trình độ học vấn và môi trường giảng dạy với lòng tự trắc ẩn và hai yếu tố ấm áp và lạnh lùng với bản thân của giáo viên. Lòng tự trắc ẩn và các yếu tố của nó có mối tương quan chặt chẽ và dự báo khả năng tác động đáng kể tới các biểu hiện trầm cảm, lo âu và căng thẳng ở giáo viên.

Ngày nhận 26/9/2021; ngày chỉnh sửa 09/11/2021; ngày chấp nhận đăng 22/6/2022


Keywords


lòng tự trắc ẩn; trầm cảm; lo âu; căng thẳng, giáo viên.

References


An Hye Ryung, Cha Jin-Young. 2020. “The Influence of Adult Attachment on Self-compassion of Teachers in Early Childhood Education and Care: Examining the Parallel Dual Mediating Effects of Positive and Negative Affect.” Korean J of Childcare & Education 16(6): 203–232.

https://doi.org/10.14698/JKCCE.2020.16.06.203.

Bluth Karen, Roberson Patricia. N. E., Gaylord Susan. A., Faurot Keturah R., Grewen Karen M., Arzon Samantha, & Girdler Susan S. 2015. “Does Self-Compassion Protect Adolescents from Stress?” Journal of Child and Family Studies 25(4): 1098–1109.

https://doi.org/10.1007/s10826-015-0307-3.

Brown Zoe Ann, & Uehera Denise L. 1999. “Coping with Teacher Stress: A Research Synthesis for Pacific Educators. Research serries.” Pacific Resources for Education and Learning 1–32.

Bùi Thị Hồng Thái, Phạm Hạnh Dung, Công Thành, Hà Thanh Hiền. 2020. “Mối liên hệ giữa lòng tự trắc ẩn và stress ở sinh viên.” Tạp chí Tâm Lý Học 3: 57–68.

Cathy W. Hall, Kathleen A. Row, Karl L. Wuensch & Katelyn R. Godley. 2013. “The Role of Self-Compassion in Physical and Psychological WellBeing”. The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied 147(4): 311-323.

DOI:10,1080/00223980,2012.693138.

Cleare Seonaid, Gumley Andrew, Cleare Chris J, & O'Connor Roy C. 2018. “An investigation of the factor structure of the Self‐Compassion Scale.” Mindfulness 9(2): 618–628. https://doi.org/10.1007/s12671‐017‐0803‐1.

Cronbach Lee J. 1951. “Coefficient alpha and the internal structure of tests.” Psychometrika 16(3): 297–334.

https://doi.org/10.1007/bf023105551

Dundas Ingrid, Svendsen Julie Lillebostad, Wiker Agnethe Smith, Granli K. V., & Schanche E. 2015. “Self-compassion and depressive symptoms in a Norwegian student sample.” Nordic Psychology 68(1): 58–72.

https://doi.org/10.1080/19012276.2015.1071203.

Finlay-Jones Amy L., Rees Clare S., & Kane Robert T. 2015. “Self-Compassion, Emotion Regulation and Stress among Australian Psychologists: Testing an Emotion Regulation Model of Self-Compassion Using Structural Equation Modeling.” PLOS ONE 10(7): e0133481. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0133481

Gilbert Paul, McEwan Kristen, Matos Marcela, Rivis Amanda. 2011. “Fears of compassion: development of three self-report measures.” Psychol Psychother 84(3): 239-55. doi: 10.1348/147608310X526511.

Golstein Helen. 2018. “What has Self-Compassion got to do with Positive Psychology.” The Positive Psychology People (https://www.thepositivepsychologypeople.com/what-has-self-compassion-got-to-do-with-positive-psychology/).

Hall Cathy W., Row Kethleen A., Wuensch Karl L., & Godley Katelyn R. 2013c. “The Role of Self-Compassion in Physical and Psychological Well-Being.” The Journal of Psychology 147(4): 311–323.

https://doi.org/10.1080/00223980.2012.693138

Hu Yueqin, Wang Yuyin, Sun Yifang, Arteta-Garcia Javier, & Purol Stephanie. 2018. “Diary Study: the Protective Role of Self-Compassion on Stress-Related Poor Sleep Quality.” Mindfulness 9(6): 1931–1940.

https://doi.org/10.1007/s12671-018-0939-7

Huang Heqing, Liu Yanchun, & Su Yanjie. 2020. “What Is the Relationship Between Empathy and Mental Health in Preschool Teachers: The Role of Teaching Experience.” Frontiers in Psychology 11.

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01366

Kim Chanhee, & Ko Hana. 2018. “The impact of self-compassion on mental health, sleep, quality of life and life satisfaction among older adults.” Geriatric Nursing 39(6): 623–628. https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2018.06.005

Leary Mark R., Tate Eleanor B., Adams Claire E., Batts Allen Ashley, & Hancock Jessica. 2007. “Self-compassion and reactions to unpleasant self-relevant events: The implications of treating oneself kindly.” Journal of Personality and Social Psychology 92(5): 887–904. https://doi.org/10.1037/0022-3514.92.5.887

López Angelica, Sanderman Robbert, Ranchor Adelita V., & Schroevers Maya J. 2017. “Compassion for Others and Self-Compassion: Levels, Correlates, and Relationship with Psychological Well-being.” Mindfulness 9(1): 325–331. https://doi.org/10.1007/s12671-017-0777-z

Lovibond P. F., & Lovibond Peter F. 1996. “Manual for the Depression Anxiety Stress Scales”, Psychology Foundation of Australia.

MacBeth Angus, & Gumley Andrew. 2012. “Exploring compassion: A meta-analysis of the association between self-compassion and psychopathology.” Clinical Psychology Review 32(6): 545–552.

https://doi.org/10.1016/j.cpr.2012.06.003

Marshall Emma-Jane, & Brockman Robert N. 2016. “The Relationships Between Psychological Flexibility, Self-Compassion, and Emotional Well-Being.” Journal of Cognitive Psychotherapy 30(1): 60–72. https://doi.org/10.1891/0889-8391.30.1.60

Muris Peter, & Petrocchi Nicola. 2016. “Protection or Vulnerability? A Meta-Analysis of the Relations Between the Positive and Negative Components of Self-Compassion and Psychopathology.” Clinical Psychology & Psychotherapy 24(2): 373–383.

https://doi.org/10.1002/cpp.2005

Neff Kristen. 2003a. “Self-Compassion: An Alternative Conceptualization of a Healthy Attitude Toward Oneself.” Self and Identity 2(2): 85–101.

https://doi.org/10.1080/15298860309032

Neff Kristin D. 2003b. “The Development and Validation of a Scale to Measure Self-Compassion.” Self and Identity 2(3): 223–250. https://doi.org/10.1080/15298860309027

Neff Kristin D., Hsieh Ya-Ping, & Dejitterat Kullaya. 2005. “Self-compassion, Achievement Goals, and Coping with Academic Failure.” Self and Identity 4(3): 263–287. https://doi.org/10.1080/13576500444000317

Neff Kristin D., Pisitsungkagarn Kullaya, & Hsieh Ya-Ping. 2008. “Self-Compassion and Self-Construal in the United States, Thailand, and Taiwan.” Journal of Cross-Cultural Psychology 39(3): 267–285.

https://doi.org/10.1177/0022022108314544

Neff Kristin D., & Vonk Roos. 2009. “Self-Compassion Versus Global Self-Esteem: Two Different Ways of Relating to Oneself.” Journal of Personality 77(1): 23–50. https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.2008.00537.x

Neff Kristin D. 2011. “Self-Compassion, Self-Esteem, and Well-Being.” Social and Personality Psychology Compass 5(1): 1–12. https://doi.org/10.1111/j.1751-9004.2010.00330.x

Neff Kristin D., & Dahm Katie A. 2015. “Self-Compassion: What It Is, What It Does, and How It Relates to Mindfulness.” Pp. 121-137 in Handbook of Mindfulness and Self-Regulation, edited by Osstafin, B., Robinson, M., Meier, B. Springer, New York. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-2263-5_10

Nguyen Phuoc Cat Tuong, Nguyen Ngoc Anh Quynh. 2020. “Self-Compassion and Well-being among Vietnamese Adolescents.” International Journal of Psychology & Psychological Therapy 20(3): 327–341.

Ozamiz-Etxebarria Naiara, Berasategi Santxo Naiara, Idoiaga Mondragon Nahia, & Dosil Santamaría Maria. 2021. “The Psychological State of Teachers During the COVID-19 Crisis: The Challenge of Returning to Face-to-Face Teaching.” Frontiers in Psychology 11. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.620718

Peterson Christopher. 2008, May 16. “What Is Positive Psychology, and What Is It Not?” Psychology Today.

(https://www.psychologytoday.com/intl/blog/the-good-life/200805/what-is-positive-psychology-and-what-is-it-not)

Richards K. Andrew R., Levesque-Bristol Chantal, Templin Thomas J., & Graber Kim C. 2016. “The impact of resilience on role stressors and burnout in elementary and secondary teachers.” Social Psychology of Education 19(3): 511–536.

https://doi.org/10.1007/s11218-016-9346-x

Soysa Champika K., & Wilcomb Carolyn J. 2013. “Mindfulness, Self-compassion, Self-efficacy, and Gender as Predictors of Depression, Anxiety, Stress, and Well-being.” Mindfulness 6(2): 217–226. https://doi.org/10.1007/s12671-013-0247-1

Trần Thu Hương và Trần Minh Điệp. 2017. “Đánh giá lòng tự trắc ẩn: Một nghiên cứu định lượng ở sinh viên Việt Nam.” Tạp chí Tâm lý học 10(223): 13–23.

Van Dam Nicholas T., Sheppard Sean C., Forsyth John P., & Earleywine Mitch. 2011. “Self-compassion is a better predictor than mindfulness of symptom severity and quality of life in mixed anxiety and depression.” Journal of Anxiety Disorders 25(1): 123–130. https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2010.08.011

Werner Kelly H., Jazaieri Hooria, Goldin Philippe R., Ziv Michal, Heimberg Richard G., & Gross Jame J. 2012. “Self-compassion and social anxiety disorder.” Anxiety, Stress & Coping 25(5): 543–558.

https://doi.org/10.1080/10615806.2011.608842

Yip Sindy Y. C., Mak Winnie. W. S., Chio Floria H. N., & Law Rita W. 2016. “The Mediating Role of Self-Compassion Between Mindfulness and Compassion Fatigue Among Therapists in Hong Kong.” Mindfulness 8(2): 460–470. https://doi.org/10.1007/s12671-016-0618-5.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v8i3.1062

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172