Các yếu tố tác động đến thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức của cán bộ cấp cơ sở

Phạm Thị Minh Tâm

Abstract


Tóm tắt: Bài viết đề cập tới 2 phần chính bao gồm: các yếu tố tác động đến thực trạng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và các yếu tố tác động đến nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức của cán bộ cấp cơ sở qua nghiên cứu thực địa ở 3 huyện của tỉnh Thái Bình. Trong đó mỗi phần được chia ra thành các nhóm yếu tố tác động: nhóm yếu tố đặc điểm cá nhân của cán bộ, nhóm yếu tố chính sách, nhóm yếu tố từ cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

Ngày nhận 12/10/2016; ngày chỉnh sửa 18/10/2016; ngày chấp nhận đăng 21/10/2016Keywords


Nhu cầu; đào tạo; bồi dưỡng; cán bộ cơ sở.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Bộ Nội Vụ. 2004. Các văn bản pháp luật về cán bộ, công chức, biên chế và chính quyền địa phương 1. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê.

Kiều Thị Thu Chung. 2013. "Nâng cao năng lực đội ngũ công chức nữ các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Quảng Nam". Hà Nội: Luận văn Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, Học viện Hành Chính.

Lê Ngọc Hùng. 2009. Lịch sử và lý thuyết xã hội học. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

Lê Văn Long. 2015. Chính sách đào tạo, cán bộ, công chức cấp xã và tăng cường sinh viên mới tốt nghiệp Đại học về công tác tại xã, thị trấn, (http://tailieu.vn/doc/bai-thuyet-trinh-de-an-chinh-sach-dao-tao-can-bo-cong-chuc-cap-xa-va-tang-cuong-sinh-vien-moi-tot-1749853.htm

Văn kiện đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ 9. 2001. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172