Giảng dạy và học tập tiếng Anh chuyên ngành trong các lớp học đa trình độ tại Trường Đại học Lao động – Xã hội: Nhận thức của sinh viên, trở ngại và giải pháp

Trịnh Thị Thuỷ

Abstract


Nghiên cứu này đánh giá về sự quan tâm của sinh viên đối với môn tiếng Anh chuyên ngành và những trở ngại trong việc học tập hiệu quả dựa trên lý thuyết giảng dạy ngôn ngữ giao tiếp của Richards (2006) theo các nguyên tắc dạy và học ngôn ngữ. Nghiên cứu sử dụng cả phương pháp định tính (phỏng vấn và thảo luận) và định lượng (làm phiếu khảo sát). Tác giả đã sử dụng bảng khảo sát theo Thang đo Likert 4 mức độ để thu thập thông tin từ 45 sinh viên. Kết quả thu được cho thấy, mặc dù đa số sinh viên quan tâm đến môn tiếng Anh chuyên ngành nhưng các yếu tố như việc còn e ngại thực hành, thiếu thốn cơ sở vật chất phù hợp, sĩ số lớp học quá đông đều ảnh hưởng đến việc giảng dạy và học tập. Để giải quyết những trở ngại này, việc tham gia của các bên liên quan đến chương trình giảng dạy đều đóng góp vai trò quan trọng trong đó.

Ngày nhận 12/10/2023; ngày chỉnh sửa 06/02/2024; ngày chấp nhận đăng 29/02/2024


Keywords


tiếng Anh chuyên ngành; trở ngại; giải pháp; ngôn ngữ giao tiếp; lớp học đa trình độ.

References


Bazimaziki Gabriel. 2018. “Students’ perceptions of using a foreign language in a mother tongue dominated environment: Contrastive analysis.” International Journal for innovation Education and Research (IJIER) 2 (6): 01-12

Burkšaitienė Nijolė, Šliogerienė Jolita. 2018. “Students’ Experience of Learning ESP: Findings from a Case Study in Lithuania”. The Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes 3 (6): 489-500.

Elsadig Ali Elnadeef, Ayman Hamad Elneil, Hamadan Abdala. 2019 “The Effectiveness of English Club as Free Speaking Activity Strategy in Fostering Speaking Skill in Saudi Arabia Context.” International Journal of Linguistics, Literature and Translation (IJLLT) 1 (2): 231-236.

Frankenberg Ana, Garcia Ana. 2018 “Investigating the Collocations Available to EAP writers”. Journal of English for Academic Purposes 35: 93-104.

Fry Heather, Ketteridge Steve, Marchall Stephanie, (Eds.) 2009 A Handbook for teaching and Learning in Higher Education: Enhancing Academic Practice, 3rd ed.,New York: Routledge.

Gᾴlovά Dita (Ed.). 2007. Language for Specific Purposes: Searching for Common Solutions. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Le Thi Hong Duyen. 2019 “ESP Teacher’s perceptions and practices of formative assessment: An institutional case study in Vietnam”. American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR) 5 (3): 143-148.

Lenard Dragana Božić, Lenard Ivan. 2018 “Examining Pedagogical content knowledge of ESP teachers”. The Journal of Teaching English for Specific and Academic Purpose 3 (6): 353-364.

Lourdes Batuto, de la Pena Maria Morena. 2019 “Enhancing students’ speaking competence through communicative language teaching method.” International Journal of Recent Advances in Multidisciplinary Research 8 (6): 5107-5117.

Mahendran Siva. 2019 “Learning English through Active Participation (LEAP)”. International Journal of English, Literature and Social Sciences (IJELS) 1 (4): 135-139.

Mohammad Qasim, AlTarawneh, Eyad Ahmad, AlMithgal. 2019 “Teachers’ and Students’ Perceptions of Using L1 in the ESP Classroom: a Case of Medical English at an Applied Medical College in Saudi Arabia”. International Journal of Linguistics, Literature and Translation (IJLLT) 3 (2): 19-35.

Morgan Daryle Wilson & Krejcie Robert Victor. 1970 “Determining Sample Size for Research Activities” pp. 607-610 in Educational and Psychological Measurement 30 ,. Texas A. & M. University, SAGE Publications.

Richards Jack Croft. 2006 Communicative Language Teaching Today. Cambridge: Cambridge University Press.

Sumipo Jasmin. 2019 “The Reading Comprehension Levels of Grade 12 ABM Students: An ESP Design for Basic English Course.” International Journal of English Literature and Social Sciences (IJELS) 1 (4): 114-119.

Tar Ildikó , Csobán Varga Katalin, Wiwezaroski Debrecen. 2009 “Improving ESP Teaching through Collaboration: The Situation in Hungary”. ESP World 8 (1): 22-24.

Udu Titus Terver. 2019 “Effect of Communicative Language Teaching Approach on SS 2 Science Students’ use of English Passives in Katsina-Ala Lga of Benue State, Nigeria.” International Journal of English Literature and Social Sciences (IJELS) 2 (4): 297-303.

Williams Rupert. 2016. Speaking Test Development in English for Academic Purpose: A Pilot study. University of Stirlling: British Council.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v10i1.10000

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172