Search


 
Issue Title
 
Vol 9, No 4 (2023) Những chuyển biến tiêu biểu trong nhận thức và xây dựng luật pháp về tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam Abstract
Nguyễn Anh Cường
 
Vol 4, No 1b (2018) Giá trị của Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự kết hợp giữa đạo đức và pháp luật trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay Abstract
Vũ Thị Kiều Ly
 
Vol 2, No 1b (2016) Phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài và luật pháp, chính sách của Việt Nam Abstract
Hoàng Bá Thịnh, Đoàn Thị Thanh Huyền
 
Vol 4, No 1 (2018) Diễn ngôn đa dạng giới và tính dục tại Việt Nam: mối giao thoa của lịch sử, văn hóa và thể chế Abstract
Nguyễn Thu Hương
 
Vol 6, No 6 (2020) Quan điểm về giáo dục, giáo hóa trong tư tưởng trị nước của Minh Mệnh Abstract
Nguyễn Minh Tuấn
 
Vol 3, No 1b (2017) Bảo hộ sáng chế dược phẩm tiếp cận từ quyền con người theo pháp luật Ấn Độ và Trung Quốc, kinh nghiệm cho Việt Nam Abstract
Đỗ Thị Diện
 
Vol 3, No 1b (2017) Một số vấn đề về nguyên tắc hết quyền tác giả trong không gian ảo Abstract
Nguyễn Lương Sỹ
 
Vol 7, No 3b (2021) Đội ngũ cán bộ chủ chốt các phường ở quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội trong tự học tập, rèn luyện nâng cao kiến thức pháp luật hiện nay Abstract
Lương Huệ Minh
 
Vol 4, No 4 (2018) Ảnh hưởng của cộng đồng đối với hành vi vi phạm pháp luật của vị thành niên Abstract
Hoàng Văn Năm
 
1 - 9 of 9 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"