Search


 
Issue Title
 
Vol 1, No 2 (2015) Giảng dạy về Giới và phát triển trong các trường đại học ở Việt Nam Abstract
Hoàng Bá Thịnh
 
Vol 5, No 6 (2019) Đánh giá nguồn nhân lực chăm sóc người tâm thần trong các cơ sở thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Abstract
Nguyễn Trung Hải
 
Vol 5, No 6 (2019) Nguồn nhân lực công tác xã hội ở Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị Abstract
Nguyễn Thị Thái Lan
 
Vol 5, No 3 (2019) Chương trình đào tạo cử nhân ngành Thông tin Thư viện tại Việt Nam: Nghiên cứu đối sánh với hướng dẫn của IFLA Abstract
Đỗ Văn Hùng
 
1 - 4 of 4 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"