Search


 
Issue Title
 
Vol 3, No 1b (2017) Những nghịch lý cần nhận diện trong nghiên cứu chính sách và quản lý Abstract
Vũ Cao Đàm
 
Vol 5, No 3 (2019) Quản lý nhà nước đối với kinh tế tư nhân ở Việt Nam và vấn đề đặt ra (1999-2014) Abstract
Phạm Thị Lương Diệu
 
Vol 4, No 3b (2018) Nguyên tắc, kết quả và tác động của chính sách đối ngoại Ấn Độ đối với Đông Nam Á giai đoạn 1947-1964 Abstract
Phùng Thị Thảo
 
Vol 3, No 1b (2017) Tiếp cận xã hội học trong nghiên cứu và hoạch định chính sách nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao trong xu thế Cách mạng Công nghiệp 4.0 Abstract
Đào Thanh Trường, Nguyễn Thị Quỳnh Anh
 
Vol 3, No 1b (2017) Chính sách Xã hội hóa giáo dục đại học ở Việt Nam nhằm thúc đẩy sự phát triển giáo dục đại học theo xu hướng hội nhập quốc tế Abstract
Tạ Thị Bích Ngọc
 
Vol 3, No 1b (2017) Chính sách phát triển công nghiệp theo cụm nhằm tăng cường năng lực đổi mới Abstract
Vũ Thị Cẩm Thanh
 
Vol 2, No 1b (2016) Hoạt động khám, chữa bệnh của người dân ở Tây Nguyên: Nhìn từ góc độ Nhà nước phúc lợi trong lĩnh vực y tế Abstract
Vũ Thị Minh Ngọc
 
Vol 3, No 1b (2017) Sử dụng Lý thuyết trò chơi trong chính sách thu hút nhân lực khoa học và công nghệ Abstract
Nguyễn Thị Gấm
 
Vol 2, No 1b (2016) Phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài và luật pháp, chính sách của Việt Nam Abstract
Hoàng Bá Thịnh, Đoàn Thị Thanh Huyền
 
Vol 2, No 3 (2016) Quan hệ Mỹ-Việt: Xét từ nguyên tắc bốn chữ “P”1 của học giả Mỹ Abstract
Nguyễn Thái Yên Hương
 
Vol 1, No 2 (2015) Chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước thời kỳ đổi mới trong chiến lược phát triển bền vững của đất nước Abstract
Vũ Trường Giang
 
Vol 1, No 2 (2015) Đổi mới tư duy đối ngoại của Việt Nam đối với khu vực Đông Nam Á từ năm 1986 đến nay Abstract
Phạm Quang Minh
 
Vol 4, No 2b (2018) Tác động của chính sách dân tộc đến sự dịch chuyển xã hội của các tộc người thiểu số Abstract
Phạm Minh Thế
 
Vol 4, No 1b (2018) Mối quan hệ nhà nước giữa Việt Nam và Vatican: một chặng đường thiết lập và những vấn đề đặt ra Abstract
Nguyễn Thị Kim Thoa
 
Vol 3, No 1 (2017) Chính sách phát triển vùng của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho vùng Tây Bắc Việt Nam Abstract
Nguyễn Văn Khánh, Đào Thanh Trường, Nguyễn Thị Ngọc Anh
 
Vol 2, No 6 (2016) Phát triển bao trùm, bền vững và chính sách giáo dục bậc cao cho tất cả mọi người ở Việt Nam Abstract
Lê Ngọc Hùng
 
Vol 5, No 4 (2019) Sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Trung Quốc sau Đại hội XIX và tác động đối với Campuchia Abstract
Bùi Nam Khánh
 
1 - 17 of 17 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"