Search


 
Issue Title
 
Vol 3, No 1b (2017) Vận dụng Lý thuyết quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế: Mấy vấn đề phương pháp luận Abstract
Phạm Ngọc Thanh
 
Vol 3, No 4 (2017) Từ sinh kế sinh tồn sang sinh kế thị trường: Hiện trạng và thách thức của một số tộc người thiểu số ở Tây Nguyên Abstract
Ngô Thị Phương Lan, Hoàng Cầm
 
Vol 2, No 2b (2016) Tính hiện đại trong quy hoạch đô thị Hà Nội của người Pháp (1873-1945) Abstract
Dương Tất Thành
 
Vol 4, No 4 (2018) Quan hệ xã hội của ngư¬ời Hán1 ở thị trấn Phó Bảng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang Abstract
Trần Thị Hồng Yến
 
Vol 4, No 3 (2018) Không gian văn hóa trong một số tiểu thuyết viết về nông thôn sau Đổi mới Abstract
Hồ Thị Giang
 
Vol 4, No 3 (2018) Điện ảnh hàng ngày, không gian đô thị và sự tái hiện những người trẻ tuổi trong phim của Thái Minh Lượng và một số phim nghệ thuật Việt Nam đương đại Abstract
Nguyễn Hoàng Quý Hà
 
Vol 4, No 1 (2018) Đô thị thuộc địa kiểu Tây Ban Nha ở Đông Nam Á thế kỷ XVI: Trường hợp thành phố Manila, Philippines Abstract
Nguyễn Thị Minh Nguyệt
 
Vol 3, No 2b (2017) Chính sách "Thị trường kéo" trong hoạt động hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai ở một số nước và bài học cho Việt Nam Abstract
Nguyễn Thị Thúy Hiền
 
1 - 8 of 8 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"